Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 

 

Cykelstrategier  • Alle kommuner har udarbejde en lokal cykelstrategi med målsætninger for cykeltrafikkten i kommunen.

  • Både borgere og politikere inddrages i processen for at sikre forankring og bredt ejerskab

 

 


Cykelstrategier
Cykelstrategier

Flere af kommunerne har tidligere udarbejdet cykelsti- eller trafikplaner med afsnit om
cykeltrafik. Men ingen af de 11 kommuner havde før projektstarten erfaringer med at arbejde strategisk og helhedsorienteret med cykeltrafik. Udarbejdelse af en samlet cykelstrategi blev derfor en udfordring for alle.


Hvad er en cykelstrategi?
En cykelstrategi handler om at målrette, systematisere og prioritere indsatsen for cykeltrafikken. Den indeholder

• kommunens vision for cykeltrafik
• prioriterede indsatsområder
• konkrete og målbare målsætninger
 
Strategien skal vedtages politisk for at sikre en organisatorisk forankring og overensstemmelse med kommunens øvrige indsatser. Cykelstrategierne er i alle 11 nordiske cykelkommuner formuleret på baggrund af en længerevarende proces med høj grad af borger- og interessentinvolvering, der havde til formål at sikre en bred opbakning til cykelstrategien fra både borgere, politikere og andre interessenter.
 
Politisk ejerskab en forudsætning
Første skridt i formulering af en cykelstrategi er at kortlægge eksisterende politikker og planer for at sikre, at strategien spiller sammen med kommunens øvrige visioner, målsætninger og indsatsområder.
 
Politikerne skal involveres, så de får ejerskab for cykelstrategien. En af måderne at arbejde med helhedsorienteret cykelfremme er at etablere en intern arbejdsgruppe i kommunen med repræsentanter fra forskellige afdelinger og forvaltninger, såsom sundhed, klima, drift, børn og unge mv. Det sikrer en politisk og organisatorisk legitimitet til cykelfremme i kommunen på tværs af afdelinger og forvaltninger.
 
Lyt til interesser og brug lokale ressourcer!
Mange har en mening om og interesse i cyklister og deres forhold i trafikken. For at komme dem i møde gennemførte de fleste kommuner en interessentanalyse som en del af processen med cykelstrategien. Analysen har til formål at kortlægge interne og eksterne kompetencer, ressourcer og interessenter og giver mulighed for at identificere eventuelle
interesser og barrierer i forhold til den fremtidige cykelindsats.
 
På baggrund af interessentanalysen etablerede kommunerne referencegrupper
med repræsentanter for borgere og andre interessenter fx lokale cyklister, cykelklubber, fritidsklubber, handelstandsforeningen eller større arbejdspladser.
 
Referencegrupperne skulle sikre en bred forankring af kommunens cykelsatsninger og en effektiv udnyttelse af lokalt eksisterende ressourcer og kompetencer. Erfaringerne fra projektet viser, at der var stor ekstern interesse for at være med i referencegrupperne. Desværre viste det sig også, at det er svært for projektlederne i de 11 nordiske cykelkommuner at få tid til at holde jævnlige møder med referencegruppen, hvilket mange af deltagerne efterfølgende ærgrer sig over.
En del erkender, at gruppernes potentiale som aktive ambassadører for cykelindsatsen, kunne have været udnyttet bedre blandt andet i forbindelse med kampagner. Referencegrupperne kan derfor varmt anbefales. Blot er det vigtigt på forhånd at afstemme forventninger, så deltagerne er klar over, hvilken grad af medindflydelse, de kan forvente.
 
Viborgensernes vision
Borgerne er de bedste til at vide, hvordan det er at cykle i byen, derfor er det frugtbart og naturligt at involvere dem i processen. I Viborg afholdt kommunen i februar 2010 et 4 timers visionsseminar for borgere, politikere, eksterne interessenter og interne medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Der var 65 deltagere til seminaret, hvor både borgere, politikere, organisationer og kommunalt ansatte var repræsenteret.
 
Deltagerne fik til opgave at forme et fælles fremtidsbillede af Viborg som cykelkommune og komme med input til indsatsområder på baggrund af et oplæg om den nuværende status på cykeltrafik. I mindre grupper diskuterede deltagerne på seminaret visioner, indsatsområder og målsætninger for fremtidens cykelkommune i Viborg. Og det lykkedes gennem workshopfaciliteringen at hæve sig op over diskussioner om konkrete cykelstianlæg og i stedet fokusere på et fremtidsbillede, indsatsområder og konkrete målsætninger.
 
"Visionsseminaret var kanon godt, fordi vi samlede så mange forskellige interessenter til
et fælles møde om Viborg som cykelkommune. Der var et imponerende fremmøde og stor entusiasme, som var med til at løfte cykeltrafik op på et højere niveau i Viborg Kommune. Der er dermed lagt et vigtigt fundament til bredt samarbejde om cykelfremme, som gør at cykelfremme i Viborg Kommune rækker langt ud over Trafik og Vejes ansvarsområder."
Anders Korsbæk Jensen, Næstformand i Teknisk Udvalg
 
Partnerne i projektet har sammen udviklet og afprøvet en procesplan, som lægger op til en høj grad af borger- og interessentinvolvering. Alle fulgte i hovedtræk denne procesplan:

1. Kortlægning og analyse
2. Interessentanalyse
3. Visionsseminar
4. Udkast til cykelpolitik
5. Workshop - input til målsætninger
6. Udarbejdelse af cykelpolitik
7. Høring
8. Politisk vedtagelse og PR

 
Læs kommunernes cykelstrategier her:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A