Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 

 

Cykelbyen Silkeborg
 • 88.000 indbyggere

 • Areal 864 km2

 • 1285 km offentlige veje

 • Omfattende cykelstinet

 

 Cykelbyen Silkeborg


Silkeborg Kommune - Fakta
Silkeborg Kommune er kendt for sin fantastiske natur med søer og skove gennemskåret af Gudenåen. Danmarks største sammenhængende skovområde ligger i kommunen. Den gamle handelsrute Hærvejen langs den jyske højderyg går gennem kommunen og langs en del af Gudenåen går den gamle Pramdragersti.

I Silkeborg Kommune bor ca. 88.000 indbyggere, heraf bor de 42.000 i Silkeborg By. Rundt i kommunen er placeret en del større og mindre bysamfund med Kjellerup (knap 5000 indbyggere) som den næststørste. Der er i alt 10 byer med 1000-3900 indbyggere og mange mindre bysamfund med færre indbyggere. Silkeborg kommune har et areal på 864 km² og har 1285 km offentlige veje.


Cykelstinettet
I Silkeborg Kommune er der i dag et omfattende stinet. Hovedcykelstinettet består af stier langs de overordnede veje og stier i eget tracé. Ikke alle steder er der dog den nødvendige sammenhæng i stinettet. Det skyldes blandt andet, at det nuværende stinet er opbygget primært ud fra behovet i de 4 kommuner og de 2 amter, der er blevet sammenlagt til silkeborg Kommune i forbindelse med strukturreformen i Danmark den 1. januar 2007.


Dette aspekt med sammenhængen i cykelstinettet sammenholdt med behovet og ønsket om at få flere trafikanter til at tage cyklen i stedet for bilen er en af de største udfordringer til at fremme cykling – men problemstillingen er samtidigt at fastholde de trafikanter, der vælger cyklen. Her er det vigtigt at have fokus på trafiksikkerheden og sikre gode forhold for alle cyklister, således at grundlaget også er til stede for at børn og unge får gode cykelvaner fra ”barnsben”, når de skal til og fra skoler, uddannelsessteder og fritidsaktiviteter.


Erfaring med cyklisme
Silkeborg Kommune har gennem en lang årrække haft fokus på cyklister i trafiksikkerhedsarbejdet og den overordnede planlægning ved udbygning og nyanlæg ved veje. Kommunen har deltaget i landsdækkende kampagner som ”vi cykler på arbejde” og kommunen har desuden deltaget i regionale initiativer som ”cyklistfinalen” hvor 5. klasse elever gennemgår forskellige praktiske og mere teoretiske ”cykelprøver”. I 2009 uddeles sikkerhedsveste til alle 4. klasses elever i kommunen.


Ønsker for cykeltrafikken fremadrettet
For at sikre en stigning i antallet af personer, der cykler til og fra skole, arbejde, kultur- og fritidsaktiviteter mv. er der behov for generelt at fremme cykling gennem forskellige indsatsområder og initiativer, der gennem en overordnet cykelpolitik kan realiseres ved:


Udbygning og forbedring af stinettet
så det:

 • Sikrer børnenes og de unges skoleveje
 • Binder byområder sammen
 • Adskiller cykel- og biltrafik på de overordnede veje
 • Sikrer stikrydsninger ved passage af stærkt trafikerede veje
 • Flytter trafikanter fra bil til cykel
 • Fremmer cykelturismen

Opfordringer til frivillige forsøgsordninger og initiativer, der får flere til at tage cyklen:

 • Firmacykelordning
 • gratis cykeludstyr
 • serviceordning for cykler
 • udlån af cykeltrailere o. lign.

Bedre cykelparkeringsmuligheder

 • tryg og mere tyverisikker
 • i bycentre
 • ved større arbejdspladser
 • stationer
 • udvalgte busstoppesteder

Initiativer der gør det nemmere, sjovere og mere behageligt at cykle:

 • en god udformning, vedligeholdelse og drift af stinettet
 • cykelkort og stiskiltning
 • pumpestandere med cykelluft
 • standere med drikkevand


Projektleder Gitte Merstrand
E-mail: gme@silkeborg.dk
 


 

 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A