Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 
 

 

Cykelhandlingsplan
  • En cykelhandlingsplan er en plan for, hvordan en kommune vil nå de mål, som kommunen har forpligtet sig til i sin cykelstrategi.

  • Alle partnerne i projektet har udarbejdet en cykelhandlingsplan

 

 

 

  Cykelhandlingsplan
 
 

Cykelhandlingsplan

I en cykelhandlingsplan formuleres de konkrete handlinger, der skal sættes i gang for at nå
cykelstrategiens målsætninger. Her beskrives og prioriteres handlinger og tiltag, hvornår det skal foregå og hvem, der er ansvarlig. Cykelhandlingsplanen kan også indeholde budgetovervejelser, men dette er ikke altid tilfældet.
 
En cykelhandlingsplan er et vigtigt værktøj for politikerne og forvaltningen i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger, da cykelhandlingsplanen netop er en prioriteret liste over konkrete handlinger, som skal støtte op om at efterleve de politisk vedtagne målsætninger.
 
Tværgående samarbejde om cykelhandlingsplan i Randers Kommune
Randers Kommune ønskede at sætte cykelfremme på dagsordenen i hele kommunen. På tværs af organisation og fagligheder skulle der skabes netværk og ejerskab til den fælles sag. I forbindelse med Nordiske Cykelbyer og udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen blev de derfor inspireret til at etablere en tværfaglig intern arbejdsgruppe.
 
Den bestod udover Teknik og Miljøs egne afdelinger (Plankontoret, Miljø & Natur, Veje & Trafik) af repræsentanter fra Sundheds-, Skole-, og Kultur & Fritidsforvaltningen samt fra den tværgående enhed Erhverv & Udvikling. Det tværfaglige samarbejde var med til at brede indsatsen for cykelfremme ud, så det ikke længere handlede om et snævert fokus på udarbejdelsen af en stiplan, men i højere grad på at få flere borgere i bevægelse.

Høster frugten af tværfagligt samarbejde
I Randers Kommune var der fra starten en fælles interesse i at fremme cykeltrafikken og en fælles vilje til atsikre den brede forankring. Der blev investeret en del tid og kræfter i processen med at udarbejde planen. Randers Kommune var allerede tidligt samarbejde med de andre nordiske cykelkommuner i gang med at lave en cykel- og stiplan. Og med den interne arbejdsgruppe fulgte en mere helhedsorienteret cykelhandlingsplan med fokus på cykeltrafik ud fra en tværfaglig tilgang. Det betød for eksempel, at man i cykelhandlingsplanen indtænkte kampagner og sundhedsfremmende tiltag på skoler og daginstitutioner.
 
Cykelhandlingsplanen blev dermed meget mere end en stiplan, der udelukkende ville have  fokuseret på at udbygge og forbedre stinettet. Cykelstrategien og -handlingsplanen
fokuserede i stedet på ”at få flere borgere til at bevæge sig mere”.
 
Det grundige arbejde med at etablere arbejdsgruppen har vist sig at bære frugt. Det er nu ikke længere kun Veje & Trafik, som er projektledere for cykelindsatser. For eksempel fik Veje og Trafik en henvendelse fra Cyklistforbundet med tilbud om at få uddannet pædagoger som cykellegekorps. Veje og Trafik havde på det tidspunkt ikke kapacitet til at stå for projektet, men det krævede kun en opringning til kontaktpersonen i Sundhedsforvaltningen for, at de hoppede med på ideen i stedet.
 
Kampagnen ”Bara Fördele” i Varberg
I Varberg resulterede arbejdet med cykelstrategi og –handlingsplan i en samlet insats i form af kampagnen ”Bara Fördele”. Projektleder Annie Friberg bekræfter, at det systematiske arbejde har givet kontinuitet i kommunens cykelindsatser:
 
”Utvärderingen visade att vi arbetat med många olika projekt, men att man inte kunde se någon röd tråd i arbetet och därför tänkte vi satsa extra på cykel och också försöka bygga opp något beständigt, som kräver kontinuitet”.
 
Kampagnen fokuserer på fordelene ved at være cyklist.
Omdrejningspunktet er hjemmesiden www.barafordelar.se, hvor al information om cykellivet i Varberg er samlet. Her kan cyklisterne for eksempel hente en mobilapplikation til at udfordre sig selv og andre til at cykle mere ved at registrere cyklede kilometer og sammenligne sig med andre.
 
Applikationen er koblet til sociale medier som Facebook og Twitter. På hjemmesiden findes der blandt andet også en cykelrejseplan, som gør det nemt at kombinere cyklen med andre transportformer.
 
"Silkeborg Kommunes prioritering af cyklisme og trafiksikkerhed kommer ikke til at stoppe nu, hvor projektet udløber, fordi der nu er fokus på cyklisme både i udvalget og i organisationen."
Frank Borch-Olsen, Vej- og Trafikudvalgs formand i Silkeborg Kommune.
 
 
 
 
Læs kommunernes cykelhandlingsplaner her:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A